Hozoin-ryu sojutsu, the art of the spear

タグ: 幣殿・舞殿(へいでん・ぶでん